Sverigedemokraterna Sotenäs | Vi tar parti för Sotenäs ! | Sida 4

Vi tar parti för Sotenäs!

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Sotenäs

En röst på Sverigedemokraterna är en röst för folket, företagen och framtiden!
Sverigedemokraterna för folkets vilja i politiken!
Vi tar parti för Sotenäs!

GÖR din PLIKT.
KRÄV din RÄTT!!

 

 • SD Sotenäs i Lysekilsposten 20140912

  Av Pål Ohlzon den 13 september, 2014
  0

  25 % av Sveriges befolkning vill att de övriga partierna samarbetar med Sverigedemokraterna.
  Följ länken nedan.
  SD-0912

 • Det kom ett mail med frågor. Här är svaren!

  Av Pål Ohlzon den 7 september, 2014
  0

  Hej Du som kandiderar till kommunfullmäktige!

  Dags för mig att välja. Jag undrar om jag skall rösta på Dig och Ditt parti. Mycket av valpropagandan jag tagit del av är så allmänt hållen att det mesta verkar väldigt bra. Vem säger nej till fler jobb eller bra vård?

  Om man tänker vidare så saknas dock ofta en beskrivning av det konkreta genomförandet. Hur blir det i verkligheten?

  Dessutom finns många småfrågor som man går och retar sig på. Kanske skall även de få styra hur man röstar. Har de betydelse för Ditt parti? Antagligen kommer både de små och de stora frågorna att få styra hur jag lägger min röst. Spännande att höra Ditt partis åsikt!

  Inför valet skulle jag vilja ha besked från Dig i följande frågor. Jag är mycket tacksam för Ditt svar!

  SVAR:
  Det finns inga frågor som är för små i vårt parti. Vi för folkets vilja i politiken. Med detta menar vi att det är småfrågor som är av stor betydelse för den enskilde och dessa ska hanteras med respekt för den enskilde. Alla har rätt att få sin röst hörd och besvarad. En enkel dialog mellan medborgarna och de folkvalda är för oss en självklarhet.

  FRÅGA:
  Vill Ditt parti att Bankeberg åter blir det ”ålderdomshem” det var tänkt som när det byggdes?
  Att beteckningen ålderdomshem har fått en tveksam klang kan vi bortse ifrån, jag tror Du förstår vad jag menar. Att Bankeberg skall vara ett boende för äldre som inte klarar att bo kvar i sitt hus eller i sin lägenhet. De skall ha eget rum, tillgång till service i form av mat, vård och förströelse.

  SVAR:
  I Sverigedemokraternas Sotenäs ska alla känna sig trygga och respekterade. De äldre måste få rätt att välja sitt boende efter sina enskilda behov och inte efter en viss ålder (85). Bankeberg ska vara just ett ålderdomshem och inget annat. Det är en självklarhet att utnyttja befintliga byggnader till det de en gång var lämpade för allt annat är resursslöseri. Om eller när behovet så kräver så ska vi vara beredda att ta ställning till om det är möjligt att bygga om Bankeberg till trygghetsboende. Även nybyggnationer av trygghetsboende i kommunen är nödvändigt. De grundläggande kraven på tillgänglighet för bostäder finns i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Kompletteringar och förtydliganden till PBL finns i plan- och byggförordningen, PBF (2011:338), samt som föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6).

  FRÅGA:
  På vilket konkret sätt vill Ditt parti öka möjligheterna för de åretruntboende att få goda möjligheter till arbete samt service året om?
  Under ett stort antal år har Sotenäs ensidigt satsat på turism som en utkomstkälla. Resultatet har blivit det väntade. Som i de flesta andra turistkommuner med kort säsong minskar befolkningen. Det går inte att leva på turism. Försvinner inte pengarna från turistindustrin till stora delar från kommunen? Hur tänker Ditt parti?

  SVAR:
  I Sverigedemokraternas Sotenäs är företagandet viktigt. Vi vill ha en aktiv och drivande näringslivsombudsman. Vi vill ha en utarbetad detaljplan för olika typer av byggnationer. Det ska vara lätt att få tag på tjänstemän som kan stötta och hjälpa näringsidkare och enskilda. Korta handläggningstider är en förutsättning för snabbare beslutsgångar. Detta skapar förutsättningar för företagare och enskilda som vill starta nytt eller expandera. Vi vill ha generationshus där unga träffar äldre, det är dessa möten som är viktiga. Ungdomarna får hjälp av de äldre med bland annat, läxor och meka med olika saker och de äldre får hjälp av de yngre med t.ex. datorer. I detta generationshus sak de finnas möjlighet för företagare att ta fram prototyper av olika slag, idéer för utveckling av produkter, bollplank helt enkelt. Vi har så mycket kunskap var och en som måste tas till vara och förmedlas.

  Vi vill minska på utgifterna för företagare så det kan investera i sina verksamheter och ge utrymme för anställningar. För oss är det viktigt att livsmedlen är lokalproducerade, vilket ger ett landsbygdslyft i kommunen. Vi ska se till att lokala fiskare, odlare och andra näringsidkare får möjlighet att leverera till de kommunala verksamheterna. Lokalt charkuteri, slakteri och beredningsindustri ska få möjlighet att etablera sig. Lokala företag är det absolut viktigaste för sysselsättningen och närheten till invånarna. Att lokala medier med möjlighet till heltidstjänster finns på plats för att bevaka lokala händelser ser vi som en självklar service i kommunen. Det är viktigt att så många som möjligt har sin sysselsättning i kommunen, för kommunen, dess invånare. Servicen kommer som en naturlig del i det att näringslivet får förutsättningar att utvecklas. Vi vill att kommunala bolagsvinster fonderas för återinvestering i bolagen detta ska garantera fortsatt soliditet i bolagen och hålla nere skuldsättningen, men vi ser även en öppning till sänkta brukaravgifter med detta system. Vi vill att alla på sikt erbjuds heltidstjänster i kommunala verksamheter. Vi vill ha kvalitétssäkrade upphandlingar i kommunen vilket i sin tur ger kommunen bättre kontroll på kostnaderna. Turistindustrin har vi och ser den som ett komplement till befintliga verksamheter.

  En satsning på fiberutbyggnad i hela kommunen gynnar de lokala företagen. Som det är idag så är det de enskilda fiberföreningar som själva bedriver utbyggnaden, detta borde kommunen ta mera aktivt del i.

  FRÅGA:
  Hur skall Ditt parti arbeta för att pengar överförs från andra kommuner till Sotenäs för att täcka kostnader för inflyttande äldre?
  Som en följd av att många vill flytta till vår kommun i samband med pensioneringen ökar förstås kommunens utgifter. Vem skall betala? De inflyttande har under större delen av sitt yrkesverksamma liv betalat skatt i en annan kommun. Nu när de börjar ”kosta” skall bl. a. Sotenäs betala vård och omsorg. Hur skall pengarna räcka?

  SVAR:
  Alla Sveriges 290 kommuner ansvarar för de invånare som är skrivna (folkbokförda) i kommunen. Där man är skriven den 1 november betalar man kommunalskatt till under det kommande kalenderåret.

  Statsbidraget räknas ut två år i efterskott och sänds till kommunerna. Statsbidraget beräknas på en mängd faktorer, varav pensionärer 65-84 är en faktor och pensionärer 85 år och äldre är en annan faktor.

  Så ingen kommun täcker kostnader för inflyttade pensionärer som är skrivna i kommunen. Om du däremot skriver om pensionärer som har hemtjänst beviljad och som exempelvis är skrivna i Stockholms kommun och samtidigt äger ett fritidshus på Smögen som de bor i under sommarmånaderna så måste Stockholm ersätta Sotenäs kommun för den hemtjänst som Sotenäs ordnar med. Om det är tillfälligt inflyttade pensionärer som inte är skrivna i den nya kommunen kan man säga att andra kommuner måste ersätta Sotenäs för de kostnader som personen har medfört som inte är skriven i kommunen.

  Reglerna ovan styrs av lagstiftning, så det är ingenting man bara kan göra om, om man vill, utan varje kommun ska följa gällande lag. Trollhättans kommun ville t ex betala högre socialbidrag än vad det står i lagen till sina socialfall, men detta fick man inte göra enligt dom i Länsrätten och Kammarrätten. Lagar ska följas i Sverige, även av kommuner.

  FRÅGA:
  Hur vill Ditt parti arbeta för att minska miljöbelastningen i Sotenäs?
  a) Vill ni minska miljöpåverkan genom att verka för minskad konsumtion?
  30% av alla kläder som tillverkas slängs innan de kommer ut i butikerna, 50% av all mat som produceras slängs. Det är mycket bättre för miljön att undvika meningslös produktion än att återvinna onödiga produkter som aldrig borde ha tillverkats. Vad tänker ni göra?

  SVAR:
  Detta är en komplex fråga. Vilken miljö talar vi om? Ett utbyggt återvinningssystem t.ex. med förfinad källsortering där specialfordon hämtar kärl med återvinningsbart material är en sak att utveckla. Låt mig börja med att förtydliga några saker. Tillverkningsindustrin och all annan börsnoterad verksamhet, (ex. mjölkprodukter) har av aktieägarna ett vinstkrav. Detta resulterar bl.a. i att försäljningen måste öka stadigt för att inte aktieägarna ska bli missnöjda. Ponera att det finns en begränsad marknad med köpare. Detta ger två alternativ till ökad vinst. Höj priset eller öka produktionen. Hur höjer man då produktionen om marknaden är begränsad? Jo, man sätter alldeles för korta datum! Produkter slängs som aldrig förr och försäljningen ökar. Lägg till några konstiga smaker till lite högre priser, sortimentet breddas och försäljningen ökar. Tyvärr är det så att minskad konsumtion ger lägre vinst och företagen försvinner till andra marknader och kvar står orten med arbetslöshet. Tyvärr är det så att miljön kommer i andra hand då marknaden styr.

  FRÅGA:
  Hur vill Ditt parti arbeta för att minska miljöbelastningen i Sotenäs?
  b) Hur vill ni minska transporterna i kommunal regi?
  Transporterna är tillsammans uppvärmning de största energiförbrukarna i vårt samhälle. (Näst efter onödig produktion). Kommunanställda måste naturligtvis ta sig till sin arbetsplats och sköta sin verksamhet, men hur kan man spara?

  SVAR:
  Jag saknar uppgifter på hur stor energiförbrukningen är jämfört mellan uppvärmning och transporter. Uppvärmning och transporter är ett måste. Vad talar för att det är här man ska spara? Ska man spara? Med den topografi och infrastruktur som vi har i kommunen så är det ofrånkomligt att vara utan transporter. Ett utbyggt transportsystem efter behovet på de olika orterna där lokalproducerade varar tillhandahålls samt ett upprustat vägnät är en förutsättning till kortare transporter. Det är inte försvarbart att transportera varor runt om i hela Europa. Vi vill ha cykel- och gångväg mellan Bovallstrand och Kungshamn i ett första skede sedan ska cykel- och gångvägar utvidgas till fler delar i kommunen.

  FRÅGA:
  c) Vill Ditt parti gynna lokala företag genom att arbeta för att lokal upphandling skall vara möjlig?

  SVAR:
  Detta har jag redan svarat på tidigare.

  FRÅGA:
  d) Hur ser Ditt parti på vindkraftsutbyggnaden i Sotenäs?
  Har ni utvärderat den information som finns tillgänglig rörande ekonomi på kort och lång sikt, med och utan subventioner? Har ni diskuterat omfattningen av bullerzoner och det förslag till utvidgning man aktualiserat på Gotland? Hur tänker Ditt parti arbeta för minskad energikonsumtion istället för exploatering?

  SVAR:
  Vindenergi för oss Sverigedemokrater är endast ett komplement. Den enda och riktigt förnyelsebara energin, som inte behöver något nytt bränsle, är fjärde generationens atomenergiverk. Denna atomreaktor använder det idag utbrända kärnbränsleavfallet, som gårdagens atomenergiverk som fortfarande är i drift, har lämnat efter sig bränsle. I stället för att gräva ner det utbrända avfallet i urberget i mer än 100.000 år så används detta till bränsle. Skulle vi idag starta dessa 4G atomenergianläggningar, så har vi tillräckligt med kärnavfall att driva dessa verk med i 3,500 år. Restprodukten som blir till avfall är lågaktivt och ofarligt efter en förvaring i 500 till 1000 år. Jag är övertygad om att innan den tiden är över så har vi funnit ut ett annat energisystem som tillgodoser oss med energi.

  FRÅGA:
  Vill Ditt parti se till att parkeringsplatsen vid småbåtshamnen på Lahälla disponeras av dem som har båtplats och inte av husbilar.
  När hamnen byggdes med statsbidrag var ett av kraven att parkeringsplats skulle finnas för alla båtplatsinnehavare. Hamnen skulle ju som bekant inte bara serva lokalt boende utan även folk från grannkommunerna. Var skall de ställa sina bilar när husbilscampingen breder ut sig? Som det är nu får båtplatsinnehavarna inte plats.

  SVAR:
  Självklart ska båtägare få parkeringsplats före husbilsägarna! Vi kommer att arbeta för att dessa husbilsägare får av kommunen speciella platser att ställa upp sina fordon på. Det ska även finnas soptunnor, dusch och toalett.

  FRÅGA:
  Ställer sig Ditt parti bakom det nuvarande systemet att husbilar får stå uppställda på Lahälla helt gratis hur länge de vill mellan september och juni medan båtar som vinterförvaras där får betala en avgift.
  Att vi betalar för att ha båten uppställd under vintern är helt okej.
  MEN varför skall inte husbilarna betala? De skall ju dessutom ha service i form av toaletter, vatten, tömningsmöjligheter för bilens toalett, soptömning och inte minst fri tillgång till elektrisk ström – allt utan avgift. Detta är en principfråga, inte i första hand en ekonomisk fråga.

  SVAR:
  Det är en självklarhet att dessa ska betala vad det kostar för att driva och underhålla dessa platser. En båt som ligger på land kostar inte kommunen något men husbilar gör det. Jag är inte främmande för att diskutera reformer inom detta område. Båtar i sjön kostar men inte på land. Det ser jag personligen som en service för den avgift man har för sin båtplats.

 • SD Sotenäs i Lysekilsposten 20140902

  Av Pål Ohlzon den 2 september, 2014
  0

  För er som missade informationen i Lysekilsposten,
  följ länken nedan.
  SD-Sotenäs

 • Debattartikel i Bohusläningen 20140826

  Av Pål Ohlzon den 26 augusti, 2014
  0

  Nyligen stod kommunalrådet Mats Abrahamssons partiledare och bad Svenska folket att öppna sitt hjärta.
  Han gav raka besked om att det inte under en överskådlig tid skulle bli mer satsningar på välfärden då invandringen till Sverige kommer att öka.
  Jag vill däremot erkänna att Abramhamsson har en mer verklighetsförankrad bild när det gäller mottagande av flyktingar och ensamkommande.
  Jag fördjupar mig inte vidare i de påstådda händelserna i Bankeberg, men jag vill påpeka att problemet inte försvinner av sig själv bara för att man byter boende. Motsättningar och mer krav på våra kommuner i Sverige kommer att fortstätta om Reinfeldts och de övriga partiernas poltik får råda.
  Jag vågar försiktigt hoppas på att Sverigedemokraterna i Sotenäs och Moderaterna kommer ha en samsyn i dena fråga, det har under en tid verkat så i alla fall.

  Pål Ohlzon, blivande kommunfullmäktigeledamot i Sotenäs.

 • Sverigedemokrater säges vara rasister.

  Av Pål Ohlzon den 5 augusti, 2014
  0

  Inga partier vill ta debatten med oss Sverigedemokrater eftersom de tycker helt olika i våra frågor. Det kan endast betyda att de inte ställer upp på våra åsikter vad gäller rasismen.

  Sverigedemokraternas nationalism är öppen och ickerasistisk.

  Eftersom vi definierar nationen i termer av kultur, språk, identitet och lojalitet, och inte i termer av historisk nationstillhörighet eller genetisk grupptillhörighet, så är vår nationella gemenskap öppen även för människor med bakgrund i andra nationer.

  Sverigedemokraternas nationalism är universell i den bemärkelsen att vi tillerkänner alla nationer i världen samma grundläggande frihet och samma rättigheter som vi kräver för vår egen nation.

  En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper.
  Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap.
  Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.

  Att kärleken till den egna nationen och viljan att befrämja dess intressen vid flera tillfällen i historien har vänts till hat och aggression mot andra nationer är ett beklagligt faktum.
  Att på dessa grunder avfärda alla former av nationalism och fosterlandskärlek är dock lika befängt som att avfärda den romantiska kärleken mellan två människor på basis av att den i vissa undantagsfall kan resultera i svartsjuka och svek som ibland slutar med våld.