SD:s värdegrund | Sverigedemokraterna Sotenäs

SD:s värdegrund

Helt centrala för oss Sverigedemokrater är också FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt den Europeiska konventionen 1994:1219 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Vi tar alltså starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av etnicitet, ras, kön, religion, politisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Vår värdegrund kan sammanfattas med en enstaka mening ur vårt principprogram:

”Varje människa har ett grundläggande och okränkbart värde och varje människa har rätt till frihet, självbestämmande, trygghet, gemenskap samt de basala andliga och materiella grundförutsättningar som krävs för att kunna leva ett värdigt liv.”